ضمن تبریک فرا رسیدن عید نوروز به تمامی دوستان و عزیزان و آرزوی موفقیت و کامیابی در سال آتی ، به رسم سنت مرسوم مردم عزیزمان که هر عید به همدیگر عیدانه میدهند بنده نیز چند فایل مربوط به تجربیات مدیران موفق و سرشناس را تقدیم میکنم ( برگی تحفه درویش ) .امیدوارم در تعطیلات عید وقت و حوصله  مطالعه آنها ر داشته باشید .

پیروز و کامروا باشید؛ سال نو مبارک 

مدیران موفق درباره دستاوردهای خود میگویند:

بیل گیتس

           

مکدونالد

وال مات

JACK WELLCH GE

FORD

HONDA

مهاتیر محمد 

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در چهارشنبه 1389/12/18 ساعت 2:58 PM | لینک ثابت |

موازنه هزینه و زمان

 آشنایی :

از آنجاییکه تاریخ تکمیل پروژه در هر مرحله حاصل از مجموع زمانهای فعالیتهایی است که در مسیر یا مسیرهای بحرانی واقع شده اند ، هدف موازنه هزینه و زمان برای دستیابی به زمان تکمیل زودتر پروژه انتخاب مجموعه ای از فعالیتها برای فشرده سازی است بطوریکه هزینه کل انجام فعالیتها کمینه شود . 

(زمان فشرده – زمان نرمال) /(هزینه نرمال – هزینه فشرده)= شیب خط یا هزینه تسریع یک واحد زمانی

                                                          

منظور این است که به ازای کاهش مدت زمان پروژه چقدر باید هزینه کنیم و یا بر عکس .

هزینه ها :

1- هزینه های مستقیم                                           2- هزینه های غیر مستقیم

1- هزینه های مستقیم : هزینه هایی است که مستقیماً صرف کاهش زمان پروژه می شود و مقدار آن با کاهش زمان اتمام پروژه افزایش می یابد و روشهای محاسبه آن : a. الگوریتم ابتکاری  b. روش زیمنس  c. برنامه ریزی خطی

الگوریتم ابتکاری و روش زیمنس در مسائل بزرگ کارآیی ندارد .

الگوریتم ابتکاری :

گام 1: محاسبه شیب هزینه یا هزینه تسریع یک واحد زمانی .

گام 2 : با توجه به زمان نرمال فعالیتها زمان اتمام پروژه و یا وقوع رویداد نهایی En را محاسبه و آن را Tf می نامیم . هزینه اتمام پروژه برابر با مجموع هزینه های اجرای فعالیتها در حالت نرمال است .

گام 3 : در این مرحله هدف Tf – 1 = Tf است با توجه به مسیر بحرانی فعالیتها یک واحد زمانی از فعالیتی که دارای هزینه تسریع واحد زمانی کمتری است کم می کنیم و به همین منوال ادامه می دهیم .

گام 4 : گام 3 را آنقدر تکرار می کنیم تا زمان فعالیتهای مسیر بحرانی به زمان فشرده آنها برسد بطوریکه دیگر کاهش زمان پروژه به Tf – 1 = Tf امکان پذیر نباشد .

2- هزینه های غیر مستقیم : این هزینه ها متناسب با طولانی شدن مدت پروژه افزایش می یابند این هزینه ها شامل آب ، برق ، انرژی ، اجاره محل ، بیمه ، جریمه دیر کرد و غیره می باشد .

 روش انتخاب یک برنامه از میان برنامه های مختلف :

1.     انتخاب مسیر یک برنامه با توجه به معیار هزینه : وقتی که عامل تعیین کننده هزینه پروژه باشد .

2.     انتخاب یک برنامه با توجه به معیار زمان

3.     انتخاب یک برنامه با توجه به معیار بودجه

 موازنه هزینه و زمان با استفاده از برنامه ریزی خطی :

گام 1: تعریف متغیر

                Yij : تعداد واحدهای زمانی که فعالیتها i-j باید فشرده شود .

                  Xi: زمان وقوع واقعه i ام                                          

گام 2: مدلسازی تابع هدف

گام 3: مدلسازی محدودیتها               a: زمان فشردگی فعالیتها                     DijC - DijN ≥ Yij

 زمان فشردهDijC     زمان نرمالDijN

                                       b      : محدودیت زمان وقوع هر رویداد         Yij – DijN – Xi = Xj

                                                                                                       Yij  – DijN – Xi ≤ Xj    

                                            C: محدودیت زمان اتمام پروژه               TN ≥ TF ≥ TC

 الگوریتم به دست آوردن هزینه مستقیم هر برنامه با استفاده از برنامه ریزی خطی :

 گام 1: مقدار TF را برابر زمان نرمال اجرای پروژه TN قرار می دهیم در این حالت مجموع هزینه مستقیم بدون نیاز به حل مدل برنامه ریزی خطی برابر CN است .

گام 2: TF-1= TF         این گام در بازه TN ≥ TF ≥ TC تازمانی که TC > TF شد .

گام 3: محاسبه هزینه کل  

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در چهارشنبه 1389/12/18 ساعت 2:42 PM | لینک ثابت |

کنترل هزینه و درصد پیشرفت پروژه

 هزینه ای یک فعالیت : هزینه تکمیل هر فعالیت شامل هزینه های بکارگیری انواع منابعی است که روی فعالیت مشغول کارند ، هزینه راه اندازی ، هزینه های اضافی نظیر هزینه مواد مصرفی .

a . هزینه بکارگیری منبع بر حسب نفر – زمان :

مدت زمان بکارگیری منبع × تعداد منبع × هزینه نفر – روز منبع = هزینه مربوط به منابع فعالیت

-        هزینه ثابت راه اندازی یک منبع Setup cost : این هزینه فقط یکبار در شروع کار فعالیت اتفاق می افتد و مدت زمانی که فعالیت طول می کشد بستگی ندارد .

-        هزینه مواد مصرفی : منظور هزینه تأمین مواد مصرفی است .

b . هزینه انجام فعالیت بطور ثابت (fixed cost )

هزینه مواد مصرفی + هزینه راه اندازی + هزینه بکارگیری منابع = هزینه کل

نمودار CBS برای محاسبه بودجه پروژه : (Cost Breakdown structure ) به کمک این نمودار بعد از محاسبه هزینه تک تک فعالیتها با استفاده از نمودار WBS و FBS می توان هزینه یا بودجه ایجاد یک مرحله از کار را نیز بر آورد .                                                               

براساس دو معیار BCWS و BCWP می توان درصد پیشرفت پروژه را در عمل نسبت به برنامه پیش بینی شده (زمانبندی شده ) اندازه گیری نمود .

مقادیر تجمعی بودجه پیش بینی شده برنامهBcws ) Budjeted cost of work scheduled   

بودجه پیش بینی شده کارهای Bcwp )         Budjeted cost of work Performed

خاتمه یافته یا مقادیر تجمعی بودجه پیش بینی شده برنامه واقعی تا یک زمان خاص است .

نمودار S: به وسیله نمودار می توان درصد پیشرفت واقعی پروژه را نسبت به برنامه زمانبندی شده اندازه گیری کرد . برای این مقایسه وجود رسم حداقل دو منحنی Bcws و Bcwp ضروری است .

=  Wi  وزن فعالیت i ام بر حسب درصد

کنترل هزینه : در فرآیند کنترل هزینه مقادیر(Acwp ) یا هزینه واقعی کارهای خاتمه یافته با مقادیر Bcwp مقایسه می گردد.                Actual cost of work performed

Bcwp /Acwp= شاخص کارآیی هزینه  ( Cost performance Index (CPI 

Bcwp/ Bcws   = شاخص کارآیی برنامه  ( Schedule performance Index (SPI )

 CPI=1 نشان دهنده این است که عملکرد ما در مورد خارج پروژه تا زمان مورد نظر عالی بوده است .

CPI<1 نشان دهنده عملکرد استثنایی و CPI>1 نشان دهنده عملکرد ضعیف است .

تحلیل SPI نیز مشابه عملکرد فوق اما مربوط به عملکرد ما درباره رعایت برنامه زمانبندی و جلوافتادگی یا عقب افتادگی از برنامه است .

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در دوشنبه 1389/12/16 ساعت 11:4 AM | لینک ثابت |
 

واژة استراتژي از لغت يوناني strategos به  معناي هنر ژنرا ل ها اقتباس شده است . در ارتش، استراتژي كار  ژنرال هاست، همچنان كه در كسب وكار نيز وظيفة مديران ارشد است.

دراين كتاب، استراتژي و چگونگي تكوين آن با نگاهي تازه مطرح شده است، نگرشي كه علاوه بر شيوة شكل گيري يك استراتژي اثربخش، ماهيت استراتژي و رابطة بنيادين آن با پاراديم ها را نيز روشن مي سازد.

دانلودخلاصه کتاب استراتژی اثربخش

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در شنبه 1389/12/14 ساعت 3:44 PM | لینک ثابت |

محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی (CPM )

 

     Ei : زودترین زمان مجاز وقوع            Lj: :دیرترین زمان مجاز          Dij : زمان پیش بینی شده

ESij : زودترین زمان مجاز شروع فعالیت                          LSij : دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت

EFij : زودترین زمان مجاز پایان فعالیت                            LFij : دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت

 

IFij: فرجه مستقل  - SFij : فرجه ایمنی  -  FFij : فرجه آزاد   - TFij : فرجه کل

محاسبات مسیر بحرانی در دو مرحله پیشرو و پسرو انجام می شود .

فرجه کل : حداکثر زمانی که یک فعالیت می تواند تأخیر مجاز داشته باشد بدون آنکه روی زمان اتمام پروژه تأثیر بگذارد                        Efij – Lfij = TF (total float )

مثال : اگر فرجه کل فعالیتی 4 باشد به معنای آن است که اگر در شروع یا پایان فعالیتی به اندازه 4 روز تأخیر در زمان اتمام کل پروژه تأثیری نخواهد داشت .

Ø  مسیر بحرانی : متشکل از فعالیتهایی است که فرجه کل آنها برابر صفر است . یعنی هیچ تأخیری در زمان فعالیتهای این مسیر جایز نیست . مجموع زمان فعالیتهایی که در این مسیر واقع شده اند زمان مسیر بحرانی را نشان می دهد و طولانی ترین مسیر زمانی شبکه یا پروژه است .   

Ø  فرجه آزاد ( Free  flout ) : مدت زمانی که یک فعالیت می تواند تأخیر مجاز داشته باشد بدون آنکه روی زودترین زمان شروع فعالیتهای بعد از خود تأثیر بگذارد .   Efij – Ej  = Ffij

Ø  فرجه ایمنی (Safety  flout ) : اگر قرار باشد فعالیتهای قبلی فعالیت i-j در دیرترین زمان خود یعنی Li به اتمام برسند در اینصورت حداکثر زمانی که یک فعالیت می تواند تأخیر مجاز داشته باشد بدون آنکه روی زمان اتمام کل پروژه (En ) تأثیر بگذارد .                 Li – Dij – Lj = SFij

Ø     فرجه مستقل :  (Independent  flout  )

                                                         ( Li – Dij – Ej ; o ) Max = Ifij

Ø  فعالیت های زیر بحرانی ( Subcritical ) : بعنوان مثال اگر TF یک فعالیت یک روزه باشد به محض اینکه تأخیر این فعالیت از یک روز تجاوز کند زمان پایان پروژه نیز به تأخیر می افتد که چنین فعالیتهایی زیر بحران نامیده می شود .

 تغییر زمانی که در عمل برای یک فعالیت ممکن است اتفاق افتدرا زمان واقعی (Actual Duration) گویند ودر نرم افزارهای کامپیوتری بصورت یک میله پر Bar درون یک میله خالی که نشان دهنده زمان پیش بینی فعالیت است نمایش می دهند

تخصیص منابع محدود

Ø     الگوریتم کامپیوتری

فرضیات :

1-   فازهای منطق اجرای فعالیتها و بر آورد زمان آنها باید معین شده باشند .

2-   مقدار منابع لازم برای انجام هر فعالیت باید مشخص و در طول زمان ثابت باشد .

3-   برای هر منبع حداکثر تعداد قابل دسترس در طول زمان باید مشخص باشد .

4-   قطع فعالیتها تا تکمیل نهایی آنها مجاز نیست .

 Ø     گامها:

گام 1 : محاسبه ESij و LSij و زمان جاری برنامه ریزی (Current seheding Time  ) T=0 قرار می دهیم و کل منابع در دسترس (آزاد ) در زمان جاری برنامه ریزی را برابر R قرار می دهیم .

گام 2 : مجموعه EAS فعالیتهای واجد شرایط ( Eligible Activity ) یا مجموعه فعالیتهایی که فعالیتهای پیشنیازی آنها انجام شده یا ندارند را تشکیل می دهیم .

گام 3 : بر اساس مجموعه EAS ، مجموعه OSS ( مجموعه فعالیتهای مرتب شده برای برنامه ریزی scheding set ordered را تشکیل می دهیم . فعالیتهای این مجموعه باید بر اساس ترتیب صعودی Lsij و یا در صورت مساوی بودن Lsij بر اساس ترتیب صعودی زمان Dij مرتب شده باشند .

گام 4 : منابع موجود R را به ترتیب OSS با توجه به مقادیر rij تا جایی که بتوان به فعالیتها تخصیص داده و زمان پایان آن را برنامه ریزی می کنیم .

 

 برنامه ریزی تسطیع منابع

Ø     مفهوم :

در این نوع برنامه ریزی فرض بر این است که به مقدار کافی منابع مورد نیاز است اما هدف از تعیین برنامه در چنین حالتی به حداقل رسانیدن هزینه های ناشی از نوسانات سطوح منابع مختلف است .

بطوریکه تأخیر غیر مجازی در هیچ یک از فعالیتهای پروژه پیش نیاید . هزینه های استخدام واخراج و در مورد وسایل و تجهیزات هزینه های نصب و آماده سازی setup cost آنها می باشد .

اگر فعالیتهای یک پروژه هم به کارگر احتیاج داشته باشد و هم به ماشین ، برنامه ریزی فعالیتها با هدف کمینه کردن نوسانات سطوح منبع کارگر نه تنها باعث کمینه شدن نوسانات سطوح منبع ماشین نمی گردد بلکه ممکن است سبب افزایش آن نیز بشود این حالت را برنامه ریزی چند هدفه (Multiple objective  ) گویند . این رتبه بندی بر اساس درجه اهمیت هدف کاهش هزینه نوسانات سطوح منابع مختلف صورت می گیرد .

 

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در چهارشنبه 1389/12/11 ساعت 1:54 PM | لینک ثابت |

مقدمه ای بر برنامه ریزی شبکه ای قطعی

نمودار گانت : عمومی ترین وسیله برای نمایش برنامه های صنعتی

نمودار PN : همان برداری است منتهی به شکل مستطیل و خطوط همه تو پر هستند .

نمودارWBS : ساختار تقسیم پروزه Work Break down stracture

مهمترین مزایا : گزارشات مدیریت بسیار آسانتر و با وضوح بیشتری تهیه می گردد .

S : فاصله زمانی تأخیر مجاز را فرجه (slack ) گویند .

ملزمات رسم یک فعالیت روی یک نمودار :

1- روش یا منطق اجرای پروزه      2- تعیین زمان هر فعالیت         3- منابع مورد نیاز برای انجام هر فعالیت

 روش های تهیه نمودار WBS :

a . تهیه WBS بر اساس مراحل اجرای پروژه

b. تهیه WBS بر اساس فرایند مونتاژ یا محصول نهایی ( عکس نمودار مونتاژ)

c: تهیه WBS بر اساس واحدهای اجرایی انجام دهنده پروژه

 تهیه دو نمودار PBS و FBS بجای یک نمودار WBS  :

a . PBS (Product Breakdown structure ) : یا نمودار سلسله مراتبی ریز کردن محصول به اقلام قابل تحویل پروژه با هدف کنترل بودجه و درصد پیشرفت پروژه .

b . FBS ( Functiona Breakdown structure ) : یا نمودار سلسله مراتبی ریز کردن عملیات پروژه به عملیات کوچکتر با هدف شناسایی فعالیتهای پروژه .

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در دوشنبه 1389/12/09 ساعت 2:24 PM | لینک ثابت |

کنترل پروژه

تعریف پروژه : به مجموعه ای از فعالیتها با روابط وابستگی وزمان خاص که برای دستیابی به هدف مشخص باید انجام شوند پروژه می گویند .

 لزوم برنامه ریزی پروژه :

1-   بخاطر ارزش زمان پول و افزایش نرخ تورم ، قدرت خرید بودجه پروژه از بین می رود .

2-   معطل ماندن منابع (نیروی انسانی و تجهیزات )

3-   دیر رسیدن پروژه به زمان سود دهی یا بهره برداری ( هزینه سود از دست رفته )

4-   افزایش هزینه ها (اجاره محل – بیمه – انرژی )

 برنامه ریزی و کنترل پروژه : برنامه ریزی و کنترل پروژه تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل بهینه مجموعه ای از فعالیتها از نظر زمان ، منابع و هزینه می باشند که به منظور دستیابی به هدف خاص انجام می شوند .

  روشهای برنامه ریزی شبکه ای  :

   ۱-  قطعی         

-  شبکه های   PM                                                                                                                                                                                                                     روش - مسیر بحرانی   CPM 

 ۲- احتمالی :

- شبکه های پرت

- شبکه های گرت

                                            

کاربرد روشهای قطعی :

1-   زمانبندی  فعالیتهای  پروژه شامل محاسبه پارامترهای زمانی هر فعالیت و مسیر بحرانی

2-   برنامه ریزی تخصیص منابع محدود و تسطیع منابع

3-   برنامه ریزی هزینه و موازنه هزینه – زمان پروژه

 تفاوت گرت و پرت : فرق اساسی آنها این است که در شبکه پرت کلیه فعالیتها باید انجام شوند اما در شبکه های گرت یک فعالیت احتمال دارد انجام شوند یا اصلاً انجام نشوند ، فرق دیگر در شبکه های پرت توزیع احتمالی زمان فعالیتها از تابع چگالی سه پارامتری بتا پیروی می کند اما در شبکه های گرت زمان یک فعالیت خاص می تواند از هر توزیع پیوسته دلخواهی پیروی کند .

 مدیریت پروژه : برای پیاده سازی روشهای قطعی برنامه ریزی شبکه ای در عمل لازم است ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود مجموعه این ملاحظات با عنوان مدیریت پروژه معروف است .

 تئوری شبکه : مجموعه روشهای برنامه ریزی خطی عدد صحیح می باشد و در مواردی بکار می رود که جریان یا مسیر بین نقاط را به وسیله شبکه نمایش داده و بخواهیم تخصیص بهینه جریان بین نقاط ، ماکزیمم جریان عبوری از شبکه یا کوتاهترین فاصله و مسیر را بدست آوریم .

 

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در شنبه 1389/12/07 ساعت 8:55 AM | لینک ثابت |

پنجم اسفند، روز مهندس مبارک باد

 فرارسیدن پنجم اسفند، روز مهندس را به تمام مهندسان ایران زمین تبریک عرض میکنم. امید است با همیاری و همدلی کلیه مهندسان کشور، بتوانیم در ایفای وظایف خود موفق باشیم.

 

سوگندنامه مهندسی
من با آگاهی کامل از نقش و تاثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تامین شادی پایدار و دراز مدت خود و دیگران، اینک که به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز می کنم به پروردگار جهان سوگند یاد می کنم که:

- همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم.

- به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیاندیشم، صدیق و واقع بین باشم و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند، مبادرت نورزم.

- دانش مهندسی و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است، مغتنم دانم و کوشش کنم تا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربه های سودمند بشری بیفزایم.

- ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم، و آیندگان ادا کنم.- در طول زندگی حرفه ای خود تلاش کنم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.

- در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس پرورش خواهند یافت، خدمت کنم.

- سرمایه های هستی، چون ماده، انرژی، محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانم، و در حفظ و کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش نمایم.

- در تمام فعالیتهای مهندسی خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منابع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنم و سلامت، ایمنی و آینده نسلها را در نظر داشته و به آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع عام جستجو کنم، رشوه خواری و سایر رذایل اخلاقی را طرد و برای زحمات خود ارزش مادی ای در حد معقول و متعارف طلب کنم.

- در تمام کوشش های مهندسی خود از دانش روز و آخرین یافته های فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار، خلاقیت و نو آوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا بکار بندم.

- در تمام کوشش های مهندسی خود استانداردهای را مراعات و تنها در حیطه دانش و توانایی خود کار قبول کنم و تنها مدارکی را امضا کنم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر کنم و در اختیار دیگران قرار دهم.

- در ادای وظایف حرفه ای محول شده، متعهد، مسئولیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.

- محیطی پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگذاری بی ریا به مردم و وطنم را بوجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و ارزش های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.

- در کوششهای مهندسی خود همیشه فردی متواضع باشم و موفقیتهای به دست آمده را علاوه بر سعی و کوشش خود مرهون تاش همکاران و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی و سپاسگذاری کنم.

در تمام کوششهای مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران باشم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از اقدامات بد خواهانه برای آنان خوداری کنم.

- از کوشش های فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می گیرد، استقبال و در آنها شرکت کنم.

- همکاران خود را به رعایت اصول اخلاق مهندسی و وجدان حرفه ای تشویق کنم.

 

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در پنجشنبه 1389/12/05 ساعت 11:48 AM | لینک ثابت |
PMP مخفف Project Management Professional هست، که معنی لغوی آنحرفه‌ای در مدیریت پروژه است.و اصطلاحاْ حرفه ای نه آکادمیک ( یعنی مدرکی که بر مبنای  تجربه و مهارت  داده میشود نه بر مبنای تحصیلات دانشگاهی ) ، PMP مهم‌ترین، شناخته شده‌ترین و با ارزش‌ترین مدرکیه بین المللی که تو زمینه مدیریت پروژه تو دنیا وجود دارد.

این مدرک رو ( PMI (Project Management Institudeموسسه غیر انتفاعی مدیریت پروژه صادر می‌کند.

برای گرفتن این مدرک باید وقت و انرژی صرف کنید باید زبان انگلیسی تون تقویت کنید ، میکروسافت پروجکت و پریم آورا رو یاد بگیرید و... به همین خاطر این مدرک در پیشرفت و تعالی شما تاثیر به سزاییی خواهد داشت چرا که شما یک مدرک بین المللی گرفتید که در کل دنیا اعتبار دارد و به شما به عنوان یک مدیر حرفه ای نگاه خواهند کرد و اعتبارش هم از  pmbok خیلی بالاتر و بهتر می باشد .

کسانی می‌توانند این مدرک رو بگیرند که:

 1. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با مدیریت پروژه  در همه زمینه ها مثل زمانبندی ، مدیریت منابع، نظارت و کنترل و... داشته باشن (برای مدرک لیسانس و بالاتر۳ سال و برای دیپلم باید 5 سال سابقه داشت).
 2. حداقل 35 ساعت دوره آموزشی مناسب و معتبر گذرونده باشید.
 3. متعهد  باشید که به آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای PMI پایبند خواهید بود.

 منابع آزمون عبارتند از :

استاندارد  پم‌باک pmbok .

 آیین نامه اخلاق حرفه‌ای .

 آزمون‌های شبیه‌سازی شده این آزمون 200 سوال چهار جوابی که به زبان انگلیسی می باشد و  اگر 61٪ سوال‌ها رو درست جواب بدهید قبول می‌شوید آزمون‌های شبیه‌سازی معروف عبرتند از :

۱- PM Fastrack:  موسسه ریتاس. یک نرم‌افزاری هستش  که باید نصب بشه و متاسفانه رایگان نیست، ولی نسخه‌های غیرمجازش هم دارد.

 1. Exam central: آنلاین و رایگان وکیفیتش هم خیلی خوبه.
 2. Head First Labs: آنلاین و رایگان. کیفیتش خیلی خوبه. این آزمون مال موسسه O’Reilly هست که تعدادی کتاب هم برای آمادگی آزمون داره و کتاب‌هاش  بعد از کتاب ریتا بهتر از همه هستن.
 3. PMSoft: باز هم آنلاین و رایگان. کیفیتش کمابیش خوبه.

 و همچنین :

 1. دونستن اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 2. تسلط کامل به نرم‌افزار پراجکت
 3. تسلط کامل به نرم‌افزار پریماورا (ترجیحا P6)
 4. آشنایی با Pertmaster (اسم جدیدش شده Risk Analysis)
 5. آشنایی با اصول، مفاهیم و مسایل حقوقی قراردادهای مرتبط با پروژه‌ها
 6. آشنایی با مسایل مالی پروژه‌ها

و در آخرش دانستن زبان انگلیسی! 

 

نحوه ثبت نام برای آزمون

عصویت در سایت PMI  (حق عضویت حدود 100 دلار) ودریافت کارت عضویت .

ورود به سایت و  ثبت نام برای آزمون PMP .

ممیزی توسط موسسه و بررسی مدارک .

پرداخت حدود 400 دلار برای شرکت در  آزمون .

 بعد از این‌که مدارکتون تایید بشه و بعد از ممیزی، اعلام می‌شه که مجاز به شرکت در آزمون هستین. یه لینک براتون میاد که برین تو سایت Prometric و وقت رزرو کنید. این Prometric همون شرکتیه که تقریبا همه آزمون‌های بین‌المللی (مثل آزمون‌های مایکروسافت) رو برگزار می‌کند و در ایران انجام نمی شود و  ایرانی‌ها معمولا تو امارات یا ترکیه امتحان می‌دهندو معمولاً هم هرماه برگزار میشود . 

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در سه شنبه 1389/12/03 ساعت 11:27 AM | لینک ثابت |

همانطوریکه می دانید نمودار WBS یکی از نمودارهای مهم و اساسی در کنترل پروژه می باشد و به عنوانی می توان گفت شالوده و اساس کار کنترل پروژه می باشد بخاطراینکه تعدادی از نمودارها از قبیل CBS, OBS , S Curve را می توان از روی این نمودار تهیه کرد و یا مبنای تهیه و محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی ، فرمت خام گزارشات روزانه  ، پی گیری و update  و ...  می باشد بنابراین باید در تهیه نمودارWBS به مسائل فنی – اجرایی ،  کارشناسی لازم و دقت کافی نمود و ارزش این را دارد که ما زمان کافی و بیشتری به تهیه این نمودار اختصاص دهیم .

نمودار WBS  بر مبنای ریز فعالیت های پروژه تهیه می شود و طریقه تهیه آن بدین صورت است که ریز فعالیت های پروژه را شناسایی و لیست می کنیم و با توجه به نوع  و محدوده ،  آنها را دسته بندی می کنیم و مجدداً این ریز پروژه ها را مجدداً با توجه به جبهه کاری و ... دسته بندی و الی آخر تا اینکه به سطح صفر پروژه برسیم .

بعنوان مثال در یک پروژه ای که دارای جبهه های کاری متفاوت و متنوعی می باشد مثلاً یک پروژه آبیاری و زهکشی را در نظر بگیرید که  دارای تونل انتقال آب ، ، لوله گذاری ( فلزی , پلی اتیلنی ) و انواع ابنیه  و احداث کانال می باشد برای تهیه نمودار WBS  این پروژه می توان ریز فعالیت ها را شناسایی و دسته بندی کرد و برای هر جبهه کاری بخش یا بخش هایی را قرار داد و ...

در زیر یک نمودار WBS برای یک جبهه ( لوله گذاری ) ارائه شده است .

دانلود نمودار wbs نمونه ( پاور پوینت )

 اما نکته ای که وجود دارد این است که چگونه ریز فعالیت ها را شناسایی کنیم ؟

بنظر من بهترین راه استفاده از فعالیت های استاندارد  و تعریف شده می باشد که در تمام نقاط کشور با واحد و قیمت واحد   توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعریف شده و اصطلاحاً به آنها فهرست بها گفته می شود و سال به سال و فصل به فصل بروزرسانی می شود .

استفاده از این ریز فعالیت های تعریف شده ( آیتم ها) مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه واحد و قیمت واحد آنها تعریف شده ، برای همه ذینفعان پروژه قابل فهم است ، در پی گیری و گزارش دهی و گزارش گیری کمک شایانی می کند ، در UPDATE و بهنگام سازی برنامه زمانبندی کار را راحترمیکند ، در بودجه بندی و پیش بینی درآمد و هزینه کار را آسانتر می کند  واز همه مهمتر اینکه در اغلب پروژه ها و در ابتدای کار ، شناسایی و در فهرست بهای قرارداد درج شده اند و ....

فهرست بها ها برای تمامی فعالیت ها وجود دارد ( ابنیه ، راه و باند و زیر سازی راه آهن ، خطوط انتقال  ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، ساختمان و ... ) و شما می توانید براحتی به آنها دسترسی داشته باشید .

ممکن است شما یک فعالیتی داشته باشید که در این فهرست بها نباشد مثلاً فعالیت های کنترل کیفیتی و برگزاری جلسه  و...  که در این موارد شما می توانید نام فعالیت را بعد از تهیه نمودار WBS در محل مربوطه قید کنید ولی مبلغی به آن تخصیص ندهید  ( اگر فهرست بهای قرداد داشتید ؛ چون در فهرست بها بیشتر فعالیت ها قید نشده در بطن فعالیت ها قید شده آورده شده است )

با توجه به موارد صدر الاشاره توصیه بنده این است که در تهیه نمودار WBS از این آیتم ها استفاده کنید و در تهیه این نمودار دقت و وقت کافی بگذارید .

پیروز و موفق باشید .

نوشته شده توسط اباسط ابراهیم زاده در یکشنبه 1389/12/01 ساعت 2:56 PM | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar